Polski produkt

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Właścicielem sklepu www.boram.pl jest firma:
„BORAM” Sp. z o.o. Sp.K.
Adamówka 194
37-534 Adamówka
NIP 794 182 68 65
zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Sklep.

Regulamin sprzedaży

I. Słowniczek

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.
Towar – produkty prezentowane przez Sprzedawcę na portalu www.brw.com.pl.
Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Sprzedawcy (usługa transportu).
Dzień roboczy – dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonuje zakupów Towarów Sprzedawcy w Sklepie Internetowym.
Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu znajdującego się pod adresem www.boram.pl, za pośrednictwem której Klient może złożyć Zamówienie.
Sprzedawca – „BORAM” Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Adamówce, adres: Adamówka 194, 37-534 Adamówka, NIP 7941826865, REGON 950438270., e-mail: boram@boram.com.pl nr telefonu + 48 16 622 92 10 .
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
Ustawa – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z póź. zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość w Sklepie Internetowym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.boram.pl .
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod www.boram.pl , prowadzony jest przez „BORAM” Sp. z o.o. Sp.K.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca przyjmuje Zamówienia na Towary złożone w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem Serwisu.
 2. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 3. Otrzymanie złożonego Zamówienia, jest potwierdzane drogą e-mailową. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami niezbędnymi do realizacji umowy sprzedaży.
 4. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o akceptacji Zamówienia, w następstwie złożonego przez Klienta Zamówienia, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, w przypadku gdy Klient wybierze opcję zapłaty przed wydaniem Towaru, a płatność za Towar oraz Koszt dostawy nie zostanie uiszczona przez Klienta w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest do wysyłki Towaru dopiero po zapłacie Ceny przez Klienta (nie dotyczy wyboru formy płatności w momencie odbioru Towaru).
 8. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
  a) w przypadku Zamówień płatnych za pomocą płatności elektronicznych (etransfer/karta) – w chwili autoryzacji transakcji.
  b) w przypadku Zamówień płatnych w momencie odbioru towaru od Kuriera lub w Paczkomacie– w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Wydanie Klientowi zakupionego Towaru następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

IV. Sposoby i terminy płatności

 1. Płatność za Towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  a) płatność za pobraniem – W momencie odbioru Towaru gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy Towarów za pośrednictwem przewoźnika.
  b) karta płatnicza lub przelew bankowy przez zewnętrzny system szybkich płatności (e-transfer) w terminie 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl (PayPro SA, ul.Kancelarska 15,60-327 Poznań, Polska)
 3. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję zapłaty przed wydaniem Towaru, a płatność za Towar oraz Koszt dostawy nie zostanie uiszczona przez Klienta w terminie wskazanym w pkt. III.1.b., Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy sprzedaży na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy sprzedaży na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

V. Dostawa i transport

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów według złożonych Zamówień:
  a) na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm kurierskich (przewoźników).
 2. Szczegółowe warunki dostaw reguluje regulamin wskazanych firm kurierskich dostępny na ich stronach internetowych lub w ich siedzibach.
 3. W sytuacji, gdy zamówiony Towar jest niedostępny w terminie podanym przez Sprzedawcę w koszyku na boram.pl, Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym czasie dostawy. Klientowi przysługuje wówczas prawo do odstąpienia od umowy lub może zdecydować o wydłużeniu terminu dostawy Towaru.
 4. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość oraz ilość zamówionego Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar. O ostatecznej (łącznej) wysokości opłaty za zrealizowanie dostawy całego zamówienia Klient uzyskuje informację po dodaniu Towaru do „koszyka” i wyborze sposobu płatności, ale przed złożeniem Zamówienia.
 5. Wraz z Towarem wydawane są: faktura VAT oraz dokument gwarancyjny (jeżeli Towar objęty jest gwarancją). W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
 6. W przypadku, gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne i wskutek tego nastąpi zwrot przesyłki do Sprzedawcy, ponowne wysłanie zamówionego Towaru następuje po dokonaniu ponownej wpłaty Kosztów wysyłki oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku, gdy Klient nie odbierze w terminie prawidłowo wysłanej przesyłki, wskutek czego zostanie ona odesłana do Sprzedawcy.
 7. Dostawy za pośrednictwem firm kurierskich (przewoźników):
  a) W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych opakowania, uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych podczas transportu lub braku Towaru w przesyłce bądź opakowaniu, Klient powinien w obecności przewoźnika sporządzić protokół uszkodzenia (dostępny u dostawcy) podpisany przez obie strony. Jeżeli spisanie protokołu szkody nie było możliwe w przypadku doręczenia paczki należy wezwać kuriera ponownie w celu spisania protokołu szkody (dopuszczalne jest nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą, który w imieniu Klienta wzywa kuriera w celu spisania protokołu szkody).
  b) Dostawa odbywa się w dni robocze w godzinach od 9.00 do 18.00. Dzień oraz godzina dostawy uzależniona jest od wewnętrznego harmonogramu dostawy firmy kurierskiej i nie zależy od Sprzedawcy. Jednakże Klient ma możliwość zamówienia dostawy na konkretnie wskazany dzień (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) lub w określonym przedziale czasowym. Jest to usługa dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem indywidualnym każdej z firm kurierskich i wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą.
  c) Koszt dostawy Towarów ustalany jest zgodnie z zasadami wskazanymi pod poniższym adresem www.boram.pl

VI. Prawo odstąpienia od umowy. Zwrot Towaru.

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie Konsumentów.
 2. Zgodnie z wzorem pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik numer 1 do Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827) Sprzedawca informuje, że w stosunku do umów sprzedaży Towarów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego prawa Konsumentów kształtują się w sposób następujący: Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.” Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas BORAM.pl – Sklep Internetowy, 37-534 Adamówka, Adamówka 194 Tel.: 16 622 92 10, Fax : 16 622 92 10, e-mail: sklep@boram.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), o ile Państwo je ponieśliście, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W sytuacji, w której za dostarczenie zarówno jednego, jak i więcej Towarów objętych zamówieniem pobieramy stałą opłatę, a Konsument odstępuje od części umowy, wówczas nie zwracamy kosztów dostawy co do tych Towarów, które objęte są częściowym odstąpieniem od umowy, z uwagi na to, że zwracane rzeczy nie mają wpływu na koszt dostawy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Towar prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres „BORAM” Sp. z o.o. Sp.K. – Sklep Internetowy, 37-534 Adamówka, Adamówka 194, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. Jeśli możliwe, prosimy aby zwrócić Towar w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu producenta z dowodem jego zakupu. Prosimy dołączyć do zwracanego towaru wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem Towaru.
 5. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 6. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu i w sytuacji, gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać zakupione Towary w stanie wolnym od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (Towarów) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
 2. Jeżeli do zakupionego Towaru została dołączona karta gwarancyjna, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz Kodeksie cywilnym. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie zapewnia dodatkowej gwarancji ani usług posprzedażnych.
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres, z którego dokonano wysyłki („BORAM” Sp. z o.o. Sp.K. – SKLEP INTERNETOWY 37-534 Adamówka, Adamówka 194, Tel.: 16 622 92 10 Fax: 16 622 92 10, e-mail: sklep@boram.pl lub na formularzu zamieszczonym na stronie www.boram.pl (Formularz reklamacyjny).
 4. Prosimy, aby zgłoszenie zawierało takie elementy jak:
  • imię i nazwisko Klienta, adres e-mail Klienta lub inny sposób kontaktu z Klientem,
  • numer zamówienia, nazwę Towaru/kod produktu, ilość sztuk i rodzaj wad (opis przyczyny reklamacji), datę wystąpienia wad,
  • wybór żądania co do sposobu załatwienia reklamacji (żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży).
 5. Do zgłoszenia reklamacyjnego możliwe jest dodanie plików/zdjęć uszkodzonego Towaru. Jeśli możliwe prosimy także o dołączenie dowodu zakupu Towaru, nie jest to jednak warunek rozpatrywania reklamacji.
 6. W przypadku zewnętrznych i widocznych uszkodzeń mechanicznych opakowania powinien zostać sporządzony w obecności kuriera doręczającego protokół szkody, o którym mowa w punkcie 7 w części regulaminu dotyczącym Dostawy. Jeżeli spisanie protokołu szkody nie było możliwe w przypadku doręczenia paczki należy wezwać kuriera ponownie w celu spisania protokołu szkody (dopuszczalne jest nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą, który w imieniu Klienta wzywa kuriera w celu spisania protokołu szkody). Nie jest to jednak warunek rozpatrywania reklamacji.
 7. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wskazanych elementów zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia braków wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni robocze. Sprzedawca jest zobowiązany do rzetelnego rozpatrzenia każdej złożonej reklamacji.
 8. W trakcie postępowania reklamacyjnego Sprzedawca nawiąże kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z Klientem informując go o przebiegu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwróci Klientowi wartość kosztów przesyłki reklamowanego Towaru do Sprzedawcy na podstawie dokumentów (rachunków, potwierdzeń nadania) przedstawionych przez Klienta. Przesłanie Towaru reklamowanego nie może nastąpić w formie przesyłki za pobraniem. Wskazane jest, aby przesłany w ramach reklamacji Towar posiadał, jeśli jest to możliwe, oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 9. Reklamacje złożone przez Klientów zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania zgłoszenia reklamacyjnego i ustosunkowania się do żądania Klienta w każdym przypadku w terminie czternastu dni.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą Państwo zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  • wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,
  • sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.

  Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w celu wykonania umowy sprzedaży jest Sprzedawca.
 2. Dane Klientów są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 3. Klient ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Klientowi po zawarciu umowy sprzedaży przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Użytkownika Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

X. Postanowienia końcowe

 1. Do złożenia Zamówienia przez Klienta niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji regulaminu, wiążące są te obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w serwisie boram.pl.