Polski produkt
Home / RODO

RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych

BEZPIECZEŃSTWO zgromadzonych DANYCH OSOBOWYCH

  Ochrona danych osobowych Klientów PHU BORAM Import Export jest dla nas rzeczą priorytetową. W tym dokumencie chcemy poinformować, w jaki sposób uaktualniliśmy politykę ochrony danych naszych klientów oraz w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i chronimy dane klientów, którzy ufają Skarbnicy Narodowej.

Dlaczego PHU BORAM Import Export gromadzi dane

  Pragniemy obsługiwać naszych klientów na najwyższym poziomie, spełniając najwyższe standardy. Dane osobowe, które gromadzimy pomagają nam w dopasowaniu ofert, rekomendacji oraz usług.

  Satysfakcja naszych klientów i ich radość z zakupionych u nas produktów jest dla nas najważniejsza.

W jaki sposób PHU BORAM Import Export gromadzi dane

  PHU BORAM Import Export gromadzi dane osobowe swoich klientów przy przyjmowaniu zamówień na zakup wyrobów i akcesoriów pozostających w ofercie.

  Przechowujemy także historię zakupów.

  Poniżej zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje w sposób jasny i przejrzysty.

  Dzięki temu poznają Państwo swoje prawa wynikające z nowych przepisów chroniących dane osobowe, które wchodzą w życie w całej Unii Europejskiej 25 maja 2018 roku.

  Jednym z najważniejszych praw, jest prawo sprawdzenia, jakie dane PHU BORAM Import Export przechowuje oraz poprawienia tych danych.

PHU BORAM Import Export jest administratorem danych osobowych swoich klientów

  Nasz adres to:
  PHU BORAM Import Export
  Adamówka 194
  37-530 Adamówka

Jakie dane osobowe przetwarza PHU BORAM Import Export

  PHU BORAM Import Export przetwarza tylko te dane swoich klientów, które zostały przekazane przy składaniu zamówień:
 • Imię, nazwisko oraz płeć
 • Adres, na który mają być dostarczane produkty
 • Dane kontaktowe takie jak: email, numery telefonów
 • Adres IP
 • Dodatkowo przechowywana jest także historia zakupów – jest to niezbędne między innymi do świadczenia usług gwarancyjnych na zakupione produkty
 • PHU BORAM Import Export traktuje każdego klienta indywidualnie

   Dane klientów PHU BORAM Import Export są zawsze bezpieczne i nie są/są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji.

  PHU BORAM Import Export przetwarza dane w następujących celach

 • Realizacja zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Świadczenie usług gwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez BORAM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), to znaczy:
   – zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
   – marketingu bezpośredniego firmy i jej produktów
 • Proszę pamiętać, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymagane dla przyjęcia i realizacji zamówień. PHU BORAM Import Export musi wiedzieć do kogo i gdzie mają być wysłane zamówione produkty i akcesoria oraz komu zaoferować usługi gwarancyjne. Podanie danych osobowych umożliwia również podjęcie na Państwa rzecz działań w ramach marketingu bezpośredniego.
 • PHU BORAM Import Export dba o najwyższy poziom świadczenia usług

   PHU BORAM Import Export współpracuje tylko z profesjonalnymi i sprawdzonymi przedsiębiorcami.
   Dane, po odpowiednim zaszyfrowaniu i zabezpieczeniu, mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców, którzy realizują zlecenia dla PHU BORAM Import Export:
 • Magazyn gdzie przechowywane są produkty i akcesoria oraz pakowane są przesyłki do klientów PHU BORAM Import Export
 • Biuro obsługi telefonicznej klienta PHU BORAM Import Export
 • Dostawcy systemów informatycznych i usług IT dla PHU BORAM Import Export
 • Centrum Logistyczne
 • Operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, które na zlecenie PHU BORAM Import Export dostarczają przesyłki do klientów PHU BORAM Import Export
 • Banki oraz firmy windykacyjne, które zapewniają PHU BORAM Import Export profesjonalne usługi finansowe
 • Drukarnie, gdzie drukowane są, na przykład, informacje i reklamy, ofert dla PHU BORAM Import Export
 • Ochrona danych osobowych jest najważniejsza dla PHU BORAM Import Export

   Prawo Unii Europejskiej zapewnia najwyższy na świecie poziom ochrony danych osobowych.
   PHU BORAM Import Export przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, t.j. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Jak długo PHU BORAM Import Export przechowuje dane osobowe swoich klientów

 • Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny dla realizowania zamówień oraz świadczenia usług gwarancyjnych.
 • Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Nowe przepisy o ochronie danych osobowych dają każdej osobie

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo żądania sprostowania danych
 • Prawo żądania usunięcia danych
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo żądania przeniesienia danych
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PHU BORAM Import Export, każdemu klientowi PHU BORAM Import Export przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   Do 25.05.2018 jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
   Od dnia 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   W przypadku sporów, niejasności lub wątpliwości prosimy dać nam najpierw szansę na ich wyjaśnienie. Proszę kontaktować się Administratorem Danych Osobowych, tj.PHU BORAM Import Export: adres e-mail: boram@boram.pl.


  Uzupełnienie Regulaminu sprzedaży RODO

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest PHU BORAM Import Export.
  2. PHU BORAM Import Export przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
  3. PHU BORAM Import Export zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem. PHU BORAM Import Export podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania dostępowi niepowołanych osób, zapobieganiu wycieku danych osobowych oraz ich zniekształceniu.
  4. Każdorazowo cele, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez PHU BORAM Import Export wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym.
  5. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Kupujących przez PHU BORAM Import Export:
    a. zawarcie oraz realizacja Umów Sprzedaży;
    b. marketing bezpośredni produktów lub usług PHU BORAM Import Export
  6. PHU BORAM Import Export przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników i Kupujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby.
  7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych powyżej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
  8. Dane osobowe Użytkowników lub Kupujących przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży PHU BORAM Import Export przetwarza, w tym przechowuje, przez czas niezbędny dla realizowania zamówień oraz świadczenia usług gwarancyjnych.
  9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług PHU BORAM Import Export jest prawnie usprawiedliwiony cel realizowanych przez Usługodawcę (zgodnie z Motywem 47 Preambuły RODO za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług). Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego PHU BORAM Import Export przetwarza, w tym przechowuje do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.
  10. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkowników lub Kupujących w celu marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  11. Możliwi odbiorcy danych osobowych:
    a. w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

  SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

  1. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję Newslettera, PHU BORAM Import Export dostarczy mu informacje dotyczące produktów i usług BORAM w różny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej, innych równoważnych elektronicznych środków komunikacji (takich jak wiadomości SMS, itp.).
  2. Subskrypcja Newslettera może wiązać się z wykorzystaniem danych osobowych w celu udostepnienia Użytkownikowi reklamy związanej z produktami i usługami PHU BORAM Import Export za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych mediów elektronicznych.
  3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

  1. Zgodnie z przepisami, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez PHU BORAM Import Export, ma prawo do żądania dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do „bycia zapomnianym” oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  2. Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w siedzibie PHU BORAM Import Export, poprzez przesłanie listu pocztą tradycyjna lub pocztą elektroniczną na adres: www.boram.pl
  3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych określonej osoby może być wykonane jedynie w przypadku, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych. Dane nie zostaną także usunięte, jeżeli:
    a. ich przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych na PHU BORAM Import Export w przepisach obowiązującego prawa lub
    b. gdy przetwarzanie tych danych jest konieczne dla ustalania, dochodzenia i obrony przez PHU BORAM Import Export jej roszczeń.
  4. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwe, dopóki Kupującego i PHU BORAM Import Export łączy Umowa Sprzedaży.

  COOKIES

  1. PHU BORAM Import Export w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego używa plików cookies, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu Internetowego z uwzględnieniem potrzeb Użytkowników oraz Kupujących i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu Internetowego. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie.
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
    a. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowy;
    b. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
    c. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
    d. optymalizacji zawartości strony Sklepu Internetowego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji Użytkowników (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);
    e. prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego.
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia akceptacji korzystania z plików cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka akceptacja może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.